iso header

Πιστοποιήσεις - Αδειοδοτήσεις

Στην ESA Security Solutions SA δεσμευόμαστε στην εφαρμογή και τήρηση Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς κανονιστικές διατάξεις.

Ανεξάρτητοι διαπιστευμένοι Φορείς Πιστοποίησης επιτηρούν το σύνολο των διαδικασιών της εταιρείας μας σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων που παρατίθενται αναλυτικά:

 • ISO 50001:2011 Open or Close
  img6 lo

  img6
 • ISO 9001:2015 Open or Close
  iso 9001

  Το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 εφαρμόζεται σε όλα τα πεδία των καθημερινών μας πρακτικών και δραστηριοτήτων:

  • Θέτοντας τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργούμε, ικανοποιώντας τις υπάρχουσες ανάγκες και μελλοντικές προσδοκίες των πελατών μας.
  • Διασφαλίζοντας σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες ότι σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας τηρούνται οι κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
  • Βελτιστοποιώντας όλες τις επιχειρησιακές και διοικητικές διεργασίες που έχουν επίπτωση στην αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητά μας.

  9001
 • ISO 14001:2015 Open or Close
  iso 9001

  Το πρότυπο ISO 14001:2015 αποτελεί μοντέλο για ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία μας αναπτύσσει αποτελεσματικούς διοικητικούς μηχανισμούς, οι οποίοι επιτυγχάνουν αφενός να μειώσουν την επίδραση των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και αφετέρου να συμβάλλουν στην διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας απόδοσης.

  9001
 • OHSAS 18001:2007 Open or Close
  iso 9001

  Η εταιρεία μας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ενός εκ των πλέον διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, του OHSAS 18001:2007, ως απτή απόδειξη της πολιτικής μας σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Με το εργαλείο αυτό, βελτιώνουμε περαιτέρω την ποιότητα των συνθηκών εργασίας, εξασφαλίζοντας ένα υγιεινό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλους τους εργαζομένους, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούμε τον αριθμό και την έκταση ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, αυξάνοντας την παραγωγικότητά μας.

  9001
 • ISO 27001:2013 Open or Close
  iso 9001

  Εφαρμόζουμε το Διεθνές Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013διαμορφώνοντας το διοικητικό πλαίσιο το οποίο απαιτείται για την ασφάλεια πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν στην εταιρεία ή τους πελάτες μας. Διενεργούμε όλους τους απαραίτητους ελέγχους που εξασφαλίζουν την σωστή και ασφαλή λειτουργία επεξεργασίας της πληροφορίας, μειώνοντας τους κινδύνους που προκύπτουν από ανθρώπινο σφάλμα, κλοπή ή απάτη, αποτρέποντας κάθε αναρμόδια πρόσβαση.

  9001
 • ISO 22301:2012 Open or Close
  iso 9001

  Το πρότυπο ISO 22301:2012 είναι το διεθνές πρότυπο το οποίο αναπτύσσει τον σχεδιασμό, υλοποίηση, μέτρηση, βελτίωση και έλεγχο ενός συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity). Εφαρμόζοντας το πρότυπο αυτό ο οργανισμός μας αναπτύσσει την ικανότητα να συνεχίσει την παροχή των υπηρεσιών ή των προϊόντων του σε αποδεκτά και προσυμφωνημένα επίπεδα ακόμη και στην περίπτωση που έχει εκδηλωθεί επιχειρηματική απειλή, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία του με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις.

  9001
 • ISO 26000:2010 Open or Close
  iso 9001

  Με αναφορά στο Διεθνές Πρότυπο ISO 26000:2010 αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε αποτελεσματικές πολιτικές στις οποίες αποτυπώνονται όλες εκείνες τις Αρχές που διέπουν την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως:

  • Τήρηση του συνόλου της Υφιστάμενης Νομοθεσίας
  • Κανόνες Διαφάνειας
  • Ηθική Συμπεριφορά
  • Σεβασμός στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
  • Σεβασμός στις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων μερών
  • Εναρμόνιση με τους Διεθνείς κανόνες Συμπεριφοράς

  9001
 • ISO 39001:2012 Open or Close
  iso 9001

  Η εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας από την εταιρεία μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 39001 συμβάλλει:

  • στην αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των δυνητικών κινδύνων από τη χρήση του οδικού δικτύου,
  • στη μείωση των οδικών ατυχημάτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας,
  • στη διαρκή βελτίωση της επίδοσής της σε θέματα Οδικής Ασφάλειας,
  • στη συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας
  • στη μείωση του κόστους από τα ατυχήματα

  9001
 • Άδεια Λειτουργίας Ιδιωτική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Open or Close
  iso 9001

  Η ESA είναι αδειοδοτημένη από το Υπουργείο Εσωτερικών (Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας) ως Ιδιωτική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας σύμφωνα με τον Ν. 2518/2017 όπως ισχύει.

  9001
 • Άδεια Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Αερομεταφορών Open or Close
  iso 9001

  H ESA είναι πιστοποιημένος φορέας από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών σύμφωνα με τον ΕΚΑΠΑ.

  9001
  9001
  9001
  9001
 • Άδεια Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Open or Close
  iso 9001

  H ESA είναι Αναγνωρισμένος Οργανισμός Ασφαλείας (RSO) από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ISPS, για την διενέργεια αξιολογήσεων μέτρων ασφαλείας (PFSA) και την κατάρτιση σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων (PFSP) σε λιμένες της χώρας. Είμαστε επίσης πιστοποιημένοι από τις οικείες λιμενικές αρχές για την παροχή υπηρεσιών λιμενικής ασφάλειας σε κρουαζιερόπλοια και σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων.

  9001
  9001
  9001

 

iso