Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρικός Κώδικας Δεοντολογίας

Στην ESA έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε Κώδικα Δεοντολογίας ο οποίος περιλαμβάνει τις Θεμελιώδεις Αρχές και Αξίες που διαμορφώνουν το πλαίσιο των εταιρικών μας δραστηριοτήτων και καθορίζουν την καθημερινή μας συμπεριφορά και πρακτική.

Ο Κώδικας συμβάλλει στην προώθηση της ηθικής ακεραιότητας, της διαφάνειας καθώς και της ορθής επαγγελματικής πρακτικής σε όλες τις βαθμίδες της ESA και απευθύνεται σε όλους όσοι εργάζονται ή συνεργάζονται με την ESA: στελέχη, διευθυντές, διοικητικό προσωπικό, προσωπικό ασφαλείας καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες.

Ο Κώδικας δεοντολογίας αναλύεται σε εννέα επιμέρους εταιρικές πολιτικές οι οποίες αφορούν τα ακόλουθα πεδία:

  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  • Σύγκρουση συμφερόντων
  • Αντιμετώπιση της διαφθοράς
  • Απασχόληση
  • Περιβάλλον
  • Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
  • Οδική ασφάλεια
  • Ασφαλής διαχείριση πληροφορίας
  • Επιχειρησιακή συνέχεια

Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της ESA δεσμευόμαστε για την εφαρμογή των παραπάνω πολιτικών, την τήρηση των σχετικών αρχών ή διαδικασιών και την επίτευξη των εταιρικών στόχων σε κάθε πεδίο πολιτικής.

‹ Επιστροφή